Vedtægter

 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Assing Sogns Jagt- og Skytteforening
1.2 Foreningens hjemsted er Herning kommune.

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

2.3 Foreningen er tilsluttet, Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF).

2.4. Foreningen er tilsluttet, Skydebaneforeningen Danmark (gennem DGI)

2.5. Assing Sogns Jagt- og Skytteforening hæfter ikke for de foreninger, den er tilsluttet.

3 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere og skytter inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til DJ´s, DFF og DGI formål.

3.2. Foreningens formål er at fremme interessen for, jagt og skydning under DJ, DGI og Skydebaneforeningen Danmark.

3.3 Ændre foreningen formål jf. 3.1. eller anvender det areal, som foreningen har fået overdraget af kommunen i 2023 til andet end hvad foreningens formål tilsigter, kan Herning kommune gøre den tinglyste tilbagefaldklausul gældende. Derfor skal enhver ændring af foreningens formål godkendes af Herning kommune. Derved kan kommunen vurdere om ændring af foreningens formål kan godkendes eller gør at tilbagefaldklausulen ønskes benyttet. 


4 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 30.
5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 

7 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i

DJ´s medlemsblad og foreningens nyhedsmedie, (hjemmeside WWW.asjs.dk) eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne mindst 2 ugers varsel. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens nyhedsmedie mindst 12 dage før generalforsamlingen.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag (se hjemmeside WWW.asjs.dk)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

7. Eventuelt.


8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske som ved ordinær generalforsamling samt ved skriftlig meddelelse.

9 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 10 medlemmer begærer skriftlig afstemning, dog skal alle bestyrelsesvalg ske skriftligt.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst  af ¾ samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10 Bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 For at kunne vælges til bestyrelsen, skal man være medlem af Assing Sogns Jagt- og Skytteforening

10.3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
10.4 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.5 Der skal på generalforsamlingen vælges 2 suppleanter.

10.6 Valgperioden for suppleanter er 1 år. Genvalg kan finde sted.

10.7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer, formand flugtskydning og formand riffelskydning.

10.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg efter behov.

10.9 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 4 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.11 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.12 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.

11 Våbenpåtegning                       

11.1 Har jagtforeningen flugtskydning på programmet kan politiet godkende jagtforeningen til at give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

11.2 Jagtforeningen kan kun godkendes til at give våbenpåtegning når;

1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.

2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.

3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

11.3 En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

11.4 Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.

11.5 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våbenpåtegningen.

11.6 Når jagtforeningen er godkendt til at udstede våbenpåtegninger skal bestyrelsen holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.

11. 7 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

12. Udvalg

12.1 Der skal nedsættes udvalg til henholdsvis flugtskydning og riffelskydning, hvor udvalgsdeltagerne udpeges – godkendes af bestyrelsen.

12.2. Antallet i udvalgene besluttes af udvalgsformand.

12.3 Bestyrelsen udvælger – af bestyrelsesmedlemmerne mindst 1 deltager til flugtskydningsudvalget og mindst 1 deltager riffeludvalget. Formændene af henholdsvis flugtskydnings- og riffeludvalget udpeges af bestyrelsen, og skal være medlem af bestyrelsen.

12.4. Udvalgene har ansvaret for den daglige drift. Investerings- eller vedligeholdelsesudgifter skal dog først vedtages i bestyrelsen.

12.5 Udvalgsmedlemmer vælges for 1 år ad gangen, deltagere fra bestyrelsen er dog kun medlemmer af udvalgene så længe de opretholder deres bestyrelsesmandat.

13 Tegningsret
13.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, hen holdvis næstformanden, formand flugtskydning, formand riffelskydning i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
13.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

14 Formue og regnskabsår
14.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
14.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

14.3 Pantsætning af arealet, som foreningen fik overdraget af Herning kommunen i 2023,
kræver kommunens godkendelse.

15 Revision
15.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7.4.7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.
14.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
14.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
 

16 Sammenslutning
16.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

17 Opløsning
17.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
17.2 Foreningens eventuelle formue skal, efter Herning kommunen har gjort brug af eller skriftligt afvist at gøre brug af den tinglyste tilbagefaldsklausul tilknyttet arealet, som foreningen fik overdraget af kommunen i 2023, anvendes ligeligt mellem Danmarks Jægerforbunds naturfond og DGI- Skydebaneforeningen Danmark Ungskytteafdeling.

17.3. Såfremt der ikke er fastsat et formål i foreningens vedtægter jf. 17. 2 forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.
 

18 Ikrafttræden
18.1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 22 /2/2024

Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund. Foretages der ændringer af foreningens formål eller ændring af bestemmelse 14.3 kræves også Herning kommunes godkendelse førend vedtægterne træder i kraft. 

 

​​​​​​​

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/